İrfan Burulday: Jeopolitik Dalgalanma ve Kürt Siyaseti

Jeopolitik Dalgalanma ve Kürt Siyaseti

Kemalist paradigmanın iflasın eşiğine geldiği çok açıktır.

İrfan Burulday

15.01.2014, Çar | 15:47

Jeopolitik Dalgalanma ve Kürt Siyaseti
Makaleyi Paylaş
Kemalist paradigmanın iflasın eşiğine geldiği çok açıktır. Uluslararası konjonktör, etnik-milli kimliklerin, sömürge ulusların kurtuluş mücadelesi, ulusların self determinasyon hakkı ve her şeyden önce Kürdistan’da yükselen milli bilinç, millileşme, Ortadoğu’nun yeniden şekillenmesi, yeni petrol ve doğalgaz kaynakları, Batı’da yükselen enflasyon, borsadaki dalgalanmalar vb. tüm bu gelişmeler Türkdevletini yeni bir paradigma arayışına yönlendirmiştir. Bu da şu anlama gelir: Siyasetten, politikaya, ekonomiden, sosyalleşmeye, uluslararası ilişkilerden iç-dış dinamiklere kısacası Türk devleti tüm bunları varkılarak, Ortadoğu’da güçlü bir devlet olabilmenin yol arayışında.

Yoğun dönüşümün yaşandığı bu günlerde Kürd meselesini tarih sahnesinde öncül kılan dinamiklerin soyut örneklemelere, devşirme çözüm yöntemlerine, hümanist siyasete, kişisel ve örgütsel çıkarlara kurban edilmemesi gerekir. Tarihin belki de en yoğun değişimine sahne olan Ortadoğu, uluslararası aktörlerce yeniden şekillenirken Kürd siyasetinin, Kürdistan temelli jeopolitik haritasının olmaması ve bunun yanı sıra uluslararası aktörlerin de desteğini tarafına çekecek konjonktürde istikrarlı, tutarlı bir diplomasi yürütememesi ve buna ilişkin bir “kavram seti” oluşturamaması önemli bir fırsat kaybıdır.

Bu itibarla, stratejik teori sorunu yaşayan ve egemen devletlerin iç siyasetine, politik geleceğine, stratejik ve milli menfaatine indirgenmiş bir Kürd meselesi; varoluş bilinci ve aidiyet derinliğinden yoksun, statik ve ulusal güç dinamizminden uzak işlevsiz nesne şeklinde tasvir edilebilir.

Diğer bir deyişle, iç içe geçirilmiş ve toplumun künyesiyle barışık olmayan boğucu kavramlaştırmalar, ideolojik dayatmalar, niteliksiz sebep-sonuç ilişkileri ve zaman-mekân değişimi bahanesiyle Kürdistan hakikatinden kopuş; derinliği olmayan anlık stratejik açılımlar, Kürdistan meselesinin somutlaştırılmasına dönük yaklaşım, yetersiz “tasvir, açıklama, anlama ve yönlendirme” gibi tutarsızlıklar Kürdlerin bu gelişmelerden istifade etmesini zorlaştırmaktadır.

İrili-ufaklı devlet/devletçiklerin ve siyasal sosyal hareketlerin bile etkin olduğu, politika geliştirdiği bu gelişmelerden, Kürtlerin ulusal siyaset eksenli geleceklerine dönük bir strateji geliştirememeleri, aksine egemen devletin siyaset sahnesinde politik birer manipülasyon aracına dönüştürüldüklerine şahit olmaktayız.

Derinliğine bir tasvir, anlama, yönlendirme ve kavramsallaştırma analizi yapılamayan bu gelişmeler, kuşkusuz Kürdlerin geleceklerini tayin etmede yakalayabilecekleri tarihi bir fırsattır. Siyasi Kürd zihni ya da politik aktörler meseleye nüfuz ederek Ortadoğu coğrafyasında yoğunlaşan gelişmeleri, değişen dengeleri Kürd/Kürdistan düzleminde kendi lehine yönlendirebileceği; jeopolitik-stratejik ve konjonktürel koşulları iyi kullanması durumunda, bu tarihi fırsatı sınırsız bir ulusal dinamizme dönüştürme altyapısına sahiptir. Ama ne yazık ki Kürdler, özelliklede Kuzeyde örgütlü Kürd siyaseti, bu fırsatı kavramsal ve tarihsel bir çerçeveye oturtamamış, olgusal düzeyde güçlü bir ulusal bütünlüğe dönüştürememiş hatta Türk devleti tarafından pasifize edilerek boşa çıkarılmasına tereddütsüz katkı sunmuştur.

Ortadoğu’da henüz gelişmekte olan ve süreç içerisinde daha da farklı boyutlara ulaşarak derinleşecek bu duruma ilişkin egemen devletin aldatıcı görüntüsünün tesiri altında kalmamak için, Kürdistan’da konumlanmış tüm hareketlerin derin analizler, doğru tasvirler ve yüzeysel olmayan metodolojik çalışmalar yapmaları gerekir. İşin kolaylığına kaçarak tek boyutlu bir analizden kaçınılmalı ve çok boyutlu bir sürecin benimsenmesine dönük adımlar atılmalıdır. Yine burada önemli olan bu gelişmelerin ya da yaşanacak herhangi bir sürecin; tarihi, coğrafi derinliğini ve bu derinliğin zaman-mekân idrakiyle nasıl bir şekilde konumlandırılmasıdır.

Zira derinliğine bir analizi anlamlı kılan şey o analizin omurgasını teşkil eden kavram ve bu kavramların delalet ettiği/edeceği “tasvir, açıklama, anlam ve yönlendirme” gibi birbirinden kopuk olmayan niteliklerinin anlaşılmasıdır. Tarihi, coğrafi ve kültürel yani jeopolitik-stratejik ve jeo-kültürel derinlikten yoksun analizlerin anlamlandırma, yönlendirme gibi geliştirici dinamiklerden istifade etmesi güçtür. Çünkü mevcut Kürd siyaseti gerek Ortadoğu’da gerekse uluslararası zeminde ulusal siyaset yerine egemen devletlerin iç siyasetine, milli bütünlüğüne yönelik eklektik bir politik arenada ısrarcı olmayı yeğlemektedir.
Bu makale toplam: 8186 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:17:44:15
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

İrfan Burulday

Yazarın Önceki Yazıları

Siyaseti Yeniden Düşünmek Topluma İçkin Bir Siyaset Siyasetin 'Yeni Öznesi' Olarak 'Çokluk' Kürd Siyaseti”nin Sığlığı Ulusal Birlik, Ortak Tutum ve Kürd Siyasal Aklı Siyasal ve İdari Özerklik Bağlamında Çözüm Tartışmaları İç Yapısal Sorunlar, “Tarihin Tekerrürü” ve İstenmeyen Sonuçlar Devlet ve Ulus-Toplum Olarak Kürdler Politik Kriz ve Özyönetim Praksisi Yeni Ortadoğu’da Varolmak Statü Arayışında Siyasal Modeller ve Tıkanıklığın Derinleşmesi (I) Kürd Siyaseti Üzerine: İdealistler ve Realistler - 1 Bağımsızlık Teorisine Dönüş Ulusal Mücadele Kavşağında Yeni Lozan ve Geleceğimiz İçimizdeki Osmanlı ve İçselleştirdiğimiz “Türkiyelileşme” Türkiyelileşme ve Kürdistan’da Ulusal Siyasetin Tasfiyesi Kısa-Orta-Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği –III Kürdistan’da Politik Birlik ve Çoğulcu İradenin Teşekkülü Siyaset Dışı Pirimitif Unsurlar ve Kürd Siyasetinin Geleceği Kısa-Orta-Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği –II Kürdistan’da Siyasetin Türbülansı Ulusal Mücadelede Kavramlar, Hukuk ve Çelişkiler “Çözüm Süreci” ve Kürdistan Realitesinin Depolitizasyonu IŞİD İle Savaş Kürdleri Bağımsızlığa Taşıyacak mı? Kısa- Orta - Uzun Vadede AZADİ Hareketi ve Kürdistan’ın Geleceği -1 Vesayetçi Zihniyetin Kürd Siyasetine Etkileri Azadi: İnsiyatiften Harekete AZADİ Siyasallaşmaya Hazırlanıyor! Statükocu Seküler Siyasetin Açmazı ve AZADİ Hareketi Varlık Nedenimiz, Yeni Kuşaklar ve Siyasi Amacımız Gelmekte Olan Ulusal Birlik ve Kürd Siyasal Aklın Çıkmazları Çarmıhtan Bağımsızlığa Kürdler Savrulma mı, Demokratikleşme mi? Kürd Aydını Üzerine Türk Politik Kültürde Kürdler Teb’a mıdır, Ulus-Toplum mudur? Bir Siyasal Prototip Olarak “Türkiyelileşme” Türkiye'de Sendikalist Örgütlenmenin Çirkin Yüzü Kavramlar Neyi Temsil Eder? Demogojinin İflası ve Politik Aklın Bunalımı Kürd Siyasetinin Açmazları Mitleşen “Türkiyelileşme” ve Araçsallaşan Kürdistan Türk Demokrasisinde Kökkazıcılık Dindar Kürdlerde Dini, Demokratik ve Kürdistani Söylem (IV) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir ( III ) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir ( II ) Devletsizlik; Toplumsal, Ekonomik ve Politik Bir Kriz Hâlidir (I Millileşmek İçin Devleti Savunmak Ulusal Birlik, Ortak Tutum ve Kürt Siyasal Aklı Bölünmüş Benlik ve Tarih Bilinci Arasında Kürdlük
x