Çiya Berçelan: Sömürgeciler İki Anadamara Girmiş Olabilir

Sömürgeciler İki Anadamara Girmiş Olabilir

Kürtlerin ülkesi dört sömürgeci devletin işgali altında, her dört sömürgeci devlet de Kürt halkının bütün değerleri ve varlığına yönelik imha politikasında ortaklaştırmıştır. Bu hesapları elli milyonluk bir halk üzerinde gerçekleştirmek çok kolay bir iş olmadığı açıktır.

Çiya Berçelan

16.05.2015, Cts | 01:36

Sömürgeciler İki Anadamara Girmiş Olabilir
Makaleyi Paylaş
Avrupa halklarının geneli Hıristiyan dini inancına sahip olmalarına rağmen farklı devletlere sahiptirler ve bu halkların her biri tanımlanırken ulusal kimliklerine vurgu yapılmaktadır. Fransız, İngiliz, Alman, İsveç, İsviçre, İspanyol, Katalan, Yunan v.s. Aynı zamanda Avrupa'daki bu devletler evrensel insan hakları ve evrensel temel demokratik değerleri uygulayan bir kıta coğrafyasıdır.

Dünya üzerinde uygulanan Demokrasinin en gelişmişine sahip olmasına rağmen hiç bir Avrupalı halk ulusal temel değer ve haklarından vaz geçmemiş, asla esnememiş, bunların herhangi bir isim altında zayıflatılmasına asla müsaade etmemiştir.

Avrupa'ya benzer şekilde İslam coğrafyasında da İslam dini inancına sahip farklı halklar ayrı ayrı devletlere sahipler ve bu halkların her biri bölgesinde ve dünyada ulusal kimliklerine vurgu yapılarak tanımlanırlar. Fars, Arap, Türk, Peştun, Hindo, Uygur, Azeri, Kırgız, Moğol, Afgan v.s. liste Uzatılabilir ve bu halkların her biri cihan genelinde sadece kendi ulusal kimlikleriyle tanınmayı kabul etmektedir. Bunlar Türk-İslam, Fars-İslam, Arap-İslam gibi İslam'ı kendi ulusal çıkarları doğrultusunda ve İslam değerlerine aykırı olmasına rağmen bunu bilinçli biçimde bugüne kadar kullanmışlardır.

İlginç olan nedir biliyor musunuz?

Bütün İslam coğrafyasında sadece konu Kürt halkı ve Kürdistan ülkesi olunca ümmeti Muhammet kardeşliği şemsiyesi bir maske olarak açılmakta ve kullanılmaktadır. Bu şemsiye ile halkımızı İslam inancı üzerinden ulusal değerlerinden kopartma perspektifi geliştirilmekte Kürt ve Kürdistan'a ne gerek var, bizler hepimiz Müslümanız, din kardeşiyiz, bizler kardeş olduğumuza göre Kürt halkı veya Kürdistan'a ne gerek olsun ki politikası sürdürür, mevcut sistemlerini de inkar anlayışı üzerine oturtmuşlardır.

Bunun sürmesini, devam etmesini sağlamak amacıyla da sömürgeci devletlerin özel örgütledikleri, akıl verdikleri unsurlarla Kürt halkının özgürlük ve bağımsızlık uyanışını önlemek üzere devreye sokmaktadırlar. Sömürgeci devletler Kürt halkını sömürgesi ve etkisinde tutmak için devşirdikleri, akıl verdikleri, kontrol altında tuttukları iki ana damar unsur bulunmaktadır.

Bunlardan birincisi, sol değerlere inanmış, gönül vermiş bulunan bütün Kürtleri kapsayarak etkisi altına almakla görevlendirdikleri ve örgütleyerek palazlandırdıkları grup veya gruplardır.

Bunlardan ikincisi de sağ muhafazakar değerlere inanmış bütün Kürtleri etkisi altına almakla görevlendirdikleri ve örgütleyerek palazlandırmaya çalıştıkları grup veya gruplardır.

Sömürgeci devletler bu cinliği asla açıktan, anlaşılır yapmaz, bu süreçleri bin bir türlü hile ve entrikalarla perdeleyerek halklardan saklı tutmayı bugüne kadar başarmışlardır.

Bu derin hesapları halkımız nasıl anlayıp çözümleyebilir?

Kürtlerin ülkesi dört sömürgeci devletin işgali altında, her dört sömürgeci devlet de Kürt halkının bütün değerleri ve varlığına yönelik imha politikasında ortaklaştırmıştır. Bu hesapları elli milyonluk bir halk üzerinde gerçekleştirmek çok kolay bir iş olmadığı açıktır. Bu zor iş üzerinden ortaklaşan ve politika yürüten, sürdüren sömürgeci devletler, deneyimleri ve kararlılıklarıyla bugüne değin önemli oranda sosyo-kültürel ve fiziksel imha politikalarını ilerletmişlerdir.

Bu sürecin hedeflendiği gibi ilerlemesi adına sol kulvarı kapsayan, Kendilerine “sol, sosyalist” diyen ama özünde sömürgeci/faşist sistemlerin bekçiliği adına Kürdistan’daki ayaklarını örgütlemişlerdir. Bunlar da üstlendikleri misyonu eksiksiz yerine getirmek üzere, işin özünde dünya üzerinde ve yaşayan mevcut hiç bir paradigma ile örtüşmeyen teori, felsefi ve ideolojik hayaller üreterek halkın ulusal benliğinden uzaklaştırma yeni paradigma adı altında yapılmaktadır.

Dikkat edilecek olursa bu bağlamda üretilen paradigmaların hiç birinde, dünyadaki bütün halkların sahip olduğu hakları Kürt halkına doğrudan, açıkça istemez, bu paradigma sadece Kürt halkını ülkesi ve değerlerinden kopartma işlevi, misyonu yüklenmiştir. Temel haklar istiyormuş görüntüsü vererek halkın ulusal temel haklarından ve özellikle ulusal değerlerinden kopuşu hızlandırmaya çalışılır.

Paradigmalarına pelesenk yaptıkları “halkların Kardeşliğne'' sanki Kürt halkı engel oluyormuş duygusunu süreklileştirerek işliyorlar. Ulusların demokratikleşmesini öylesine işlerler ki demokrasinin önündeki tek engelin Kürt halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı duygusunu egemen kılmaya çalışırlar. Bunlara benzer diğer içi boş paradigmal perdelemelerin arkasına sakladıkları özünde Kürt halkı değerleriyle imhasını hedefleyen sömürgecilerin temel politikalarını saklamak, gözlerden kaçırmaktır.

Sağ muhafazakar kulvar değerlerine inanan Kürtleri de kendilerine “Müslüman” diyen ve özünde sömürgeci/faşist devletlerin bekçiliğini yapmakla görevli kılınan ve İslam’ıda sömürgeci sistemin bir aracı haline getiren Kürdistan’daki ayaklarıdır. Bu grup ve gruplar “İslam kardeşliği/Ümmetçilik” üzerinden Kürtlerin halksal temel haklarının yok sayılmasına zemin hazırlamaya çalışırlar. İslam kardeşliği adı altında Kürtlerin ulus olarak varlığının yok sayılmasına devam edilmesi, Kürtlerin inanç üzerinden etkileri altına kalarak halksal hakları hiçleştirmeyi sağlamayı hedeflerler. Karşıt gibi görünen bu iki anlayış hem Kürtlere bakışlarında hem de sömürgeci devletlere bağlılıklarında ortak bir anlayışa sahiptirler.

Bu siyasal ve sosyal grup veya grupların siyasi ideolojik hesaplarına uygun kitleler, toplumsal karşılığı her zaman bulunmaktadır. Toplum da bunlardan hangilerinin sömürgeci sistemlerle bağlantılı olma olasılıkları üzerinde fikir sahibi olması imkansıza yakın gibidir. Halkımız bu noktada halkın temel halksal değerlerine, haklarına yaklaşımı esas alabilir. Dünya üzerindeki her halkın sahip olduğu hakkı kendisine reva gören, farklı teori ve düşüncelerle hedefi saptıran, halksal temel haklarından uzaklaştıran siyasi veya sosyal grupların sömürgecilerin kucağında büyütülmüş olabileceğini görebilmelidir.

Daha açık bir ifade ile, İngiliz'ler dünya üzerinde hangi hakka ve hukuka sahip ise Kürt halkı da aynı hakka sahip olmalıdır, aynı şekilde İspanyol, Fransız, Alman halkların da sahip olduğu temel haklara Kürt halkının da sahip olmasını istemek, programına ve tüzüğüne işlemek, hedeflemek gerekir. Bu temel haklarda esneyen kişi veya grupları halkımız çözümlemeye değer bulunmalı, dikkatli biçimde incelenmeli ve bunlara daha dikkatli yaklaşmalıdır.

Özellikle Marksın sınıfsız toplum teorisini yeniden ele alınmış, yorumlanmış gibi gösterilip önüne ve sonuna süslü eklemelerle topluma sunulabilmelerin reel yaşam felsefesiyle örtüşüp örtüşemeyeceği dikkate alınmalıdır. Dikkat çekmek istediğim diğer önemli nokta, Marksın sınıfsız toplum teorisi dünyanın birçok bölgesinde pratikte hayata geçirilmeye çalışılmış, çok büyük zorlamalara rağmen her defasında iflas etmekten kurtulamamıştır. İnsanların sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik değerleriyle asla örtüşmediği göz önüne alınırsa insanlık nezdinde kabul görmeyip iflas etmiştir.

Bu temelde sınıfsız dünya hayalini kurmak mümkün, ancak pratiği defalarca çökmüş sınıfsız toplum teori ve felsefesini yeniden yorumlanmış, oluşturulmuş gibi halkımıza sınıfsız toplum hedefleyen Kürdistan versiyonu tezinin palazlandırılmaya çalışılması dikkatlerden kaçmamalıdır. Bunun tek ve başlıca nedeni sınıfsız toplum içeriği üzerinden halkın ulusal temel değerleri ve temel haklarından uzak tutulmasının çabası olarak görülmelidir.

Genel seçimler yaklaştıkça hedefler ve hesaplar daha belirginleşiyor. Sömürge halkın siyasi hareketine her nedense egemen katı ulus temsilcisi basının yüksek ilgisi gözlerden kaçmıyor. Özellikle bir kısım ulusalcıların ve bir kısım ırkçı milliyetçilerin sömürge halkın siyasi hareketine destek vereceği iddiaları basın üzerinden sıkça pazarlanması tam bir eritme, kaynaştırma ve entegrasyon projesi olarak devrededir. Siyasi destek, değil günahını vermeyeceği açık olan egemen ulus halkının sömürge halkın siyasi hareketine destek hiçbir zaman olmayacaktır. Ama ulusalcı basının manşetleriyle destek veriliyormuş gibi ve pek süslü kelimelerle ifade edilen sadece sömürge halka pazarlanan hayalci paradigmaların içinin yalanlarla doldurulması hedefleniyor.

Din ile uyuşturma, sınıfsız toplumla devşirme, sömürgeci ulusal sistemlere dokunmadan demokratik ulus paradigması ile ulusal değerleri çürütme, inkarcı ve asimilasyoncu sömürgeci sistemlerin işini kolaylaştırma hedeflenmiş olabilir. Büyüklerimizin, ''her kuş kendi cinsiyle uçar, kartallar kartallarla, kargalar kargalarla'' doğada olagelen olaylar doğada yaşayan her türü ilgilendirmektedir. Bütün Kuşlar uçar, havada sürü oluşturur, ama türler ailesiyle uçarlar. Bütün insan ailemi, bütün kuş alemi gibi, buna benzer, bir arada olurlar, ama asla bir olamazlar ve biri İngiliz ise diğeri Alman, ikisi bir yapılır deniliyorsa sadece yalana dayalı derin bir hesaptır.
Bu makale toplam: 5303 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:17:29:05
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalar Sorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır? Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidir Uluslararası hesapların kurbanı: Kürtler Koçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlar Kürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdır Filistin Kürdistan'a örnek midir? Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikeler PYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: Efrin Kürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyor Kürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir? Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadır Marksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalar Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektir Siyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmez Kürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyor Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor Rusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyor Kürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetler Ortadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliği Afrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamleler Uluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidir Egemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versin Bölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadır Kürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdır Bölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidir Kürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemez HDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileri Sazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidir Süreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyor Kürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidir Kürt halkı başına örülen kirli organize işler Kürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşu Amerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır. Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez... 'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' Sahtekarlığı Ümmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetler Tek çıkış yolu Ortak İradedir! Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor! Zavallı Amerika! Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi? Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık Yüzüdür Bağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre Hevesi Kürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılması Kürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve Etkileri Sahte Demokrasi, Doğru Demokrasi Kürt Halkı Geleceğini Karartmamalıdır KCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor KCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor Kürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı Çıkar Amerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan Kürtler Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları Tekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir. KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel Yanlışlarıdır Tüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru Öncelikleridir Kürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme Oyunu Sosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt Kapanı KCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile Savaşı Kürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi Projesi KCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!! KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu Yazdı Delilerin İnsanlık Koyusuna Attığı Taşlar Sömürge Halk ve Demokratik Cumhuriyet Bölge Yangınına Benzin Taşımayın Karanlıkta Kalanlar Halkı İmhaya Sürüklüyor Hesaplar Sömürgecilere Kazandırabilir Kürt Halkı! Bu Dansın Sonu Belli Siyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar Planlıdır Sömürgeci Devlet Çizgisindeki Hizmetler Milletin Aklını Çalmak Kale İçten Çöker Karanlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve Kürtler Suriye Olmaya Doğru ve Akıl Tutulması Ulusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı Hançer Kürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır' Tarihten günümüze toplu göçertme politikaları Ortadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış Nedenleri Güney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı? Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyor Doğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..! Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli! Kürt Halkı Savruluyor Olabilir Çelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevapları Pirsus Katliamı ve Pandora'nın Kutusu Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer Tarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne? İrade Sizin Kontrolünüzde Olmalı Ortadoğu Yıkılabilir, Altında Kalmayın Vekiller kime hizmet edecekler? Kürtler, Doğan İmkanları Zehirliyor Bir Arada ve Birlik İnşası Seçimlerin ardından gerçekçi okumalar Halkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri Bellidir Kürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli Hesaplar Halkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını Yer Doğu Heyecanlı, Batı Çok Rahat Toplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda! Yanlış rejimlerin doğru piyonları Kürt halkı! Bu dansın sonu belli Dünyayı kurtaracak adam Newroz, Aldatılmanın Sonunu Getirmeli Kardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x