Çiya Berçelan: KCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!!

KCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!!

KCK, devletsiz dünya hedefini kiminle veya kimlerle gerçekleştirecektir? KCK'nin bu hedefleri için Amerika halkı, Rusya halkı, Çin halkı, Avrupa Birliği halkı kısaca dünyadaki 236 devletin bütün halkları mı "devletsiz dünya" hedefi için mücadele ve savaş veriyor?

Çiya Berçelan

27.04.2017, Per | 15:23

KCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!!
Makaleyi Paylaş

KCK'nin siyasi ideolojik felsefi ütopyaları ve dünya gerçekleri; 19.04.2017 tarihli yeni özgür politika gazetesine yazdığı yazıda KCK'nin hedeflerini net bir şekilde ortaya koyan Mustafa Karasu; ''Bir daha vurgulayalım, artık devletsiz, patronsuz, ağasız, “karısız”, “kocasız” bir dünyayı düşünmenin zamanıdır. Devletsiz yönetim, patronsuz, ağasız bir ekonomik yaşam, ‘’karısız’’, ‘’kocasız’’ özgür eş yaşam gerçekleştirilebilir. Artık egemenlerin bu konuda yarattıkları ideolojik egemenlikleri yıkmak, özgür düşünmek, bu temelde neolitik toplumdan bugüne var olan demokratik uygarlığı demokratik topluma dayandırarak yeniden güncelleştirmenin zamanıdır.'' demektedir. Karasu bunu kişi olarak kendi adına dile getirmiyor. Bu siyasi, ideolojik ve felsefi düşünceleri KCK ve tüm paydaşları olarak hayata geçirmenin mücadelesini verdiklerine değiniyor.

KCK ve paydaşlarının "Devletsiz bir dünya" hedefi nedir nasıl işliyor?

KCK, devletsiz dünya hedefini kiminle veya kimlerle gerçekleştirecektir?

KCK'nin bu hedefleri için Amerika halkı, Rusya halkı, Çin halkı, Avrupa Birliği halkı kısaca dünyadaki 236 devletin bütün halkları mı "devletsiz dünya" hedefi için mücadele ve savaş veriyor?

Şayet devlet sahibi olan bu halkların yarısından bir fazlası "devletsiz bir dünya" için mücadele veriyor ise hedef doğal olarak gerçekçidir. KCK ve paydaşları doğru bir yol üzerinde olduğu varsayılabilir. Şimdi bütün dünyanın devlet sahibi milletlerine, halklarına, toplumlarına yakından bakalım ve bu hususta neler gördüğümüze açıklık getirelim. Dünyanın devlet sahibi halkları dünya insanları nüfusunun % 99'unu oluşturuyor ve hiç biri "devletsiz bir dünya" mücadelesini ne geçmişte ne demek günümüzde asla vermemiştir, vermiyor. Bu da gösteriyor ki KCK'nin "devletsiz dünya" hedefi, dünya insanlarının, halklarının mevcut gerçek değerleri ile uzaktan ve yakından ilgisi bulunmuyor, ilgili değildir ve bu durum ütopyanın da çok ötesindedir. Geriye devletsiz bir dünya hedefi uğruna mücadelesi adı altında kullanılacak tek bir halk kalıyor. O da mazlum ve mağdur, sömürge haklarına bile sahip olmayan destekçileri Kürt halkıdır. Destekçileri Kürtler dünya üzerinde mevcut bulunan bütün bağımsız devletleri silah zoruyla yıkıp ortadan kaldırma imkanlarına sahipseler, böyle bir güçleri varsa bu hedef gerçekçi olabilir ve gerçekleşebilir.

Mevcut koşullarda bu mümkün müdür?

KCK ve paydaşlarının "Patronsuz, Ağasız bir dünya" hedefini çözümleyelim.

Bu hedef dünya insanlığının tümünü kapsayan ekonomik yaşamı ilgilendiriyor. Dünyanın tümündeki ekonomik sistem günümüz dünyası için birbirine benzer özellikler taşıyor ve aynıdır veya birbirine çok yakındır. Hem üretim, hem de tüketim rekabetçiliği esas alan serbest piyasa ekonomisine dayanıyor. Yani dünyanın tümünü kapsayan ekonomik yaşamı şekillendiren büyük, küçük her üretim ve pazarlama yerinin, her tarlanın, her işletmenin bir veya birden fazla patronu vardır. Bu işletmelerin tümü işgücünü serbest piyasa koşullarında ve oluşturulmuş mevcut yasalar çerçevesinde karşılıyor ki üretim ve işgücü toplamı dünya nüfusunun % 99'unu oluşturuyor.

Mevcut sistemin içinde kalan bütün bu nüfus ve bütün bu insanlar, işletme sahipleri patronlar olsun, işgücü sahipleri işçiler olsun birbirine karşı herhangi bir savaş vermiyor. Sistemin içindeki bütün aktörler, patronlar olsun, işçiler olsun mevcut yasalar çerçevesinde temel ekonomik ve sosyal haklarını sistem içinde kalarak bir dengede tutma ve geliştirme mücadelesi veriyor. KCK'nin Patronsuz ve Ağasız bir dünya hedefi ve iddiası gösteriyor ki ortaya koydukları bu hedef ve iddia gerçek dünya değerleri, insanların talep ettiği ve severek koruyup kulladıkları değerlerle uzaktan ve yakından ilgisi yoktur, uğruna mücadele edilen bu teori ütopyanın da çok ötesindedir.

Geriye Patronsuz ve Ağasız bir dünya hedefi uğruna mücadelesi adı altında kullanılacak tek bir halk kalıyor. O da mazlum ve mağdur, sömürge haklarına bile sahip olmayan destekçileri Kürt halkıdır. Destekçileri Kürtler dünya üzerinde mevcut bulunan genel geçerli ve dünya insanlığının sahip çıktığı mevcut ekonomik sistemi silah zoruyla yıkıp ortadan kaldırma imkanlarına sahipseler, böyle bir güçleri varsa bu hedef gerçekçi olabilir ve gerçekleşebilir.

Mevcut koşullarda bu mümkün müdür?

KCK ve paydaşları "karısız ve kocasız özgür eşli bir dünya" hedefliyor. KCK'nin hedeflediği ve uğruna büyük can kayıplarına ve mal yıkımlarına neden olan teorisi yazılan iddia ettikleri bu hedefleri ile dünyadaki bütün insanların yaşam gerçeğine bakalım. Çünkü bu hedefler ancak dünyadaki mevcut bütün insanların istemesi ve talep etmesiyle gerçekleşebilir. Dünya üzerinde geçmişte ve gelecekte yazılmış ve yazılacak her siyasi, ideolojik ve felsefi hedef, tez, teori insanların en az % 50 1'i tarafından talep ediliyor ise gerçekleşme imkanı olabilir.

Dünyadaki bütün milletler, bütün halklar ve bütün toplumlar anne, baba ve çocuklardan oluşan aile kurumuna sadakatle bağlıdır. Evlilik ve aile dünya üzerinde yaşamış, yaşayan ve yaşayacak olan bütün insanlığın sahip çıktığı ortak ve kutsal değeridir. Karısız, kocasız ve özgür eşli bir dünya talebi insanlığın % 99'unun ret ettiği, karşı çıktığı ve karşısında savaştığı sapkın, aykırı gördüğü bir tez, teori ve felsefedir. Amerika milletlerini, Rus milletlerini, çin milletlerini, Avrupa Birliği milletlerini, kısaca dünyanın bütün milletlerini tanıyor ve bütün miletlerin aile gerçeklikleri hakkındaki yaşamlarını ve düşüncelerini biliyoruz. Bu milletlerin hiç biri aile gerçeğini ret etmiyor, aile gerçeği karşısında mücadele vermiyor, tam tersi aile gerçeğine sahip çıktığı gibi en özel ve kutsal değeri olarak görüyor, kabul ediyor ve sahip çıkıyor. İnsanlığın tamamının sahip çıktığı ortak değeri olarak gördüğü ve KCK'nin de yok etmeyi hedeflediği bu olgu ütopyanın da çok ötesindedir.

Geriye Karısız, kocasız özgür eşli bir dünya hedefi mücadelesi adı altında ve bu uğurda kullanılacak tek bir halk kalıyor. O da mazlum ve mağdur, sömürge haklarına bile sahip olmayan destekçileri Kürt halkıdır. Destekçileri Kürtler dünya üzerinde mevcut bulunan genel geçerli ve dünya insanlığının sahip çıktığı mevcut aile yaşamı sistemini silah zoruyla yıkıp ortadan kaldırma imkanlarına sahipseler, böyle bir güçleri varsa bu hedef gerçekçi olabilir ve gerçekleşebilir.

Mevcut koşullarda bu mümkün müdür?

KCK ve paydaşları "Tekçi siyasî, ideolojik, felsefî düşünceyi kuracakları sisteme egemen kılarak demokratik bir sistem" İnşa edeceklerini iddia ediyorlar.
Günümüzün evrensel temel değerlerine göre demokrasinin tanımını yapalım. Demokrasiyi bilmeden, ne olduğunu ve ne olmadığını bilince çıkarmadan ortaya atılacak ve içinde demokratik geçen her olgunun üstüne cahiller cahilce atlayabilir.

Bugün çağdaş değerlere sahip ülkelerdeki demokrasi tanımı;

  • 1- farklı inançların hak ve hukuk önünde eşitliği, temsilde eşitliği,
  • 2- farklı kültürlerin hak ve hukuk önünde eşitliği, temsilde eşitliği,
  • 3- farklı sosyal sınıfların hak ve hukuk önünde eşitliği, temsilde eşitliği,
  • 4- farklı siyasi ve sosyal düşüncelerin, ideolojilerin hak ve hukuk önünde eşitliği, temsilde eşitliği sağlayan, koruyan ve geliştiren sisteme çoğulcu demokratik sistem deniyor. Bu tanımın dışında kalan ve demokrasi adını kullanan, demokrasi adı arkasına gizlenmiş bütün sistemler ve demokrasiyi tanımlamıyor, eksik, yetersiz veya sahtedir.

Özellikle demokrasi adı arkasına gizlenerek tekçi bir düşünceyi, tekçi sosyal bir sınıfı, tekçi bir ırkı zorla egemen kılmış, kılan ve kılacak bir sistem demokratik bir sistem değildir, olmayacağı gibi olsa ancak diktatörlük olur. Bu tanıma benzer sistemler yakın tarihimizde Rusya'da, Çin'de, Yugoslavya'da, Arnavutluk'ta, Bulgaristan'da ve benzer ülkelerde vardı. Tek sosyal sınıflı egemenlik, tek siyasi ve ideolojik egemenlik, tek ırk egemenliği iddiasıyla zorla kurulmuş olan bu ülke rejimleri yakın tarihimizde insanlığın ret etmesiyle yıkılmış, insanlık tarihinin çöplüğüne atılmış, geriye sadece yıkım ve acıları kalmıştı.

Kürt halkının geçmişten günümüze​ ve gelecekte "

  • 1- Dünyayı devletsizleştirme,
  • 2- Dünyaya tek sosyal sınıfı egemen kılma,
  • 3- Dünyayı Karısız, kocasız özgür eşli yapma,
  • 4- Dünyaya tek siyasi ve ideolojik düşünceyi egemen kılma gibi ne bir sorunu ne de bir talebi olmuştur. KCK ve paydaşlarının ortaya attığı hedef, tez, teori ve iddiaları ile ilgili Kürtlerin hiç bir talepleri olmadığı gibi hiç bir zaman böyle bir talepleri de olmayacaktır.

Kürtlerin sadece kendi coğrafyasında, ülkesinde ulusal, kültürel, siyasal, ekonomik, sosyal dünyadaki her halk ile eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık talebi olmuştur, vardır ve olmaya devam edecektir. Bunun dışında kalan ütopik hiç bir talep, tez, teori Kürt halkının talebi değildir. Uydurulmuş siyasi, ideolojik ve felsefî tezler, teoriler ve hedefler Kürt halkını mevcut dünya insanlık ailesi içinde en son ilgilendirmektedir. Kürt halkının önüne sürülen bütün bu hesaplar ve hedefler halkı kullanmaya, kandırmaya ve aldatmaya yöneliktir.

Şimdi esas meseleye, yani sömürgeci devlet sisteminin karşısında ölesiye mücadele verip sömürgeci devletlerin iktidarlarına can simidi olma hikayelerinden sadece bir tanesine değinelim, bakalım. 7 Haziran 2015'te demokratik bir ortamda tüm farklılıkların çoğunlukla eşit ve özgürce katıldığı genel seçimler yapılmıştı. Genel seçimlerin sonuçlarına tüm ülke, herkes biliyor, tanıktır ve hiç bir siyasi parti iktidara gelecek yeterliliğe ulaşamamıştı. Siyasi kurallar, siyasi ortam aynı devam eder ve erken genel seçim kararı alınırken hemen ardından kirli ve karanlık bir el hendek denilen bir siyaseti devreye sokmuştu.

Böylece meşru siyasî ortam dağıtılmış, kentler adım adım yıkıma sürüklenmiş, binlerce insanın göz göre, göre canını kayıp ettiği, yüzbinlerce insanın yerinden, yurdundan edildiği kirli bir savaş başlatılmıştı. Bu sürecin ardından yaşanan sosyal, siyasal, ekonomik her yönüyle yaşanan bütün gelişmeler çözümlenip analizine dünya tanıklık etmişti. Bugün dönüp geriye bakıldığında sosyal, siyasal, ekonomik kapsamlı ve her yönüyle kim veya kimler kazanmış, hendek sürecinden karlı çıkmıştır? Bu sorunun cevabı açık ve nettir ve İşte karşısında kıyasıya ve ölümüne mücadele edip ve savaşarak ona hayat vermenin, can simidi olmanın en net olayı yaşanmıştır. 

Bugün de bölgesel bazda Kürt halkının önüne çıkan bütün tarihi imkanları, fırsatları ortadan kaldıracak oldukça kirli bir süreç zorla dayatılmış ve yaşanıyor. Halkın büyük can ve mal kayıplarına neden olan ve gelişmelere bakılırsa daha büyük yıkımları beraberinde getirme olasılığı bulunan bu sürecin ardından görünürde sadece bölgedeki sömürgeci devletlerin kazançlı çıkma sürecine dönüşebilir. 

Bu makale toplam: 8926 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:22:02:39
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalar Sorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır? Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidir Uluslararası hesapların kurbanı: Kürtler Koçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlar Kürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdır Filistin Kürdistan'a örnek midir? Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikeler PYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: Efrin Kürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyor Kürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir? Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadır Marksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalar Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektir Siyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmez Kürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyor Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor Rusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyor Kürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetler Ortadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliği Afrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamleler Uluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidir Egemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versin Bölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadır Kürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdır Bölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidir Kürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemez HDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileri Sazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidir Süreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyor Kürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidir Kürt halkı başına örülen kirli organize işler Kürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşu Amerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır. Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez... 'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' Sahtekarlığı Ümmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetler Tek çıkış yolu Ortak İradedir! Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor! Zavallı Amerika! Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi? Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık Yüzüdür Bağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre Hevesi Kürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılması Kürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve Etkileri Sahte Demokrasi, Doğru Demokrasi Kürt Halkı Geleceğini Karartmamalıdır KCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor KCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor Kürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı Çıkar Amerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan Kürtler Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları Tekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir. KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel Yanlışlarıdır Tüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru Öncelikleridir Kürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme Oyunu Sosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt Kapanı KCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile Savaşı Kürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi Projesi KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu Yazdı Delilerin İnsanlık Koyusuna Attığı Taşlar Sömürge Halk ve Demokratik Cumhuriyet Bölge Yangınına Benzin Taşımayın Karanlıkta Kalanlar Halkı İmhaya Sürüklüyor Hesaplar Sömürgecilere Kazandırabilir Kürt Halkı! Bu Dansın Sonu Belli Siyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar Planlıdır Sömürgeci Devlet Çizgisindeki Hizmetler Milletin Aklını Çalmak Kale İçten Çöker Karanlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve Kürtler Suriye Olmaya Doğru ve Akıl Tutulması Ulusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı Hançer Kürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır' Tarihten günümüze toplu göçertme politikaları Ortadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış Nedenleri Güney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı? Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyor Doğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..! Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli! Kürt Halkı Savruluyor Olabilir Çelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevapları Pirsus Katliamı ve Pandora'nın Kutusu Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer Tarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne? İrade Sizin Kontrolünüzde Olmalı Ortadoğu Yıkılabilir, Altında Kalmayın Vekiller kime hizmet edecekler? Kürtler, Doğan İmkanları Zehirliyor Bir Arada ve Birlik İnşası Seçimlerin ardından gerçekçi okumalar Halkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri Bellidir Kürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli Hesaplar Halkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını Yer Sömürgeciler İki Anadamara Girmiş Olabilir Doğu Heyecanlı, Batı Çok Rahat Toplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda! Yanlış rejimlerin doğru piyonları Kürt halkı! Bu dansın sonu belli Dünyayı kurtaracak adam Newroz, Aldatılmanın Sonunu Getirmeli Kardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x